Aktualności

Misja SSUR

Misją Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego jest kształtowanie postaw, dążenie za wspólną ideą, osiąganie celów, reprezentowanie całej społeczności studenckiej, umacnianie więzi i działanie dla jej dobra.

Zarząd

Joanna Paździor
Joanna Paździor
Przewodnicząca Samorządu Studentów UR
Piotr Moroch
Piotr Moroch
Marszałek Parlamentu Studentów UR
Przewodniczący kieruje pracami Zarządu SSUR. Reprezentuje Studentów UR przed władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak również na forum międzyuczelnianym, przede wszystkim Forum Uniwersytetów Polskich przed Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Podpisuje i przedkłada organom UR uchwały SSUR. Sprawuje nadzór nad Komisjami Programowymi. Dba o wizerunek i dobre imię Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Justyna Ogrodzka
Justyna Ogrodzka
Wiceprzewodnicząca
ds. Nauki i Jakości Kształcenia
Koordynuje projekty organizowane przez Przewodniczących Komisji ds. dydaktyki, ds. współpracy z zagranicą, ds. motywacji, ds. rekrutacji, ds. osób niepełnosprawnych. Organizuje szkolenia skierowane do członków Samorządu Studentów UR i studentów UR. Współpracuje z Kołami Naukowymi działającymi na Uniwersytecie Rzeszowskim. Prowadzi rekrutację do Komisji Programowych oraz do członków Samorządu Studentów UR.
Karina Guzek
Karina Guzek
Wiceprzewodnicząca
ds. Kultury i Promocji
Koordynuje projekty realizowane przez poszczególne Komisje Programowe Samorządu Studentów UR dotyczce promocji i kultury oraz nadzoruje prace podejmowane przez Przewodniczących komisji w ramach ich działalności. Dba o wizerunek oraz nawiązuje współpracę przy promocji Uniwersytetu Rzeszowskiego i Samorządu Studentów UR oraz czuwa nad wszelkiego rodzaju inicjatywami podejmowanymi przez studentów w zakresie swoich kompetencji. Uczestniczy także w tworzeniu materiałów promujących Samorządu Studentów UR
Damian Strojny
Damian Strojny
Wiceprzewodniczący
ds. Budżetu i Wydziałów
Przygotowuje projekt budżetu na każdy rok budżetowy następnie przedstawia projekt budżetu na sesji parlamentu. Przyjmuje i zatwierdza preliminarze od Przewodniczących poszczególnych Wydziałów oraz Przewodniczących Komisji. Rozpatruje wnioski i w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego przydziela środki na poszczególne projekty. Nadzoruje wykonywanie budżetu wraz z Zarządem Samorządu oraz składa roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządu Studentów UR Parlamentowi Studentów UR. Również nadzoruje realizacje składanych projektów finansowych z budżetu i inne sprawy związane z budżetem i finansami.
Karolina Sobala
Karolina Sobala
Przewodnicząca SSUR w latach 2015-16

Sztandarowe projekty

KultURalia

Podkarpacki Festiwal „KultURalia” niesie za sobą niepowtarzalne widowisko kulturalno-artystyczne zorganizowane przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz przedsiębiorstwa wspierające świat nauki i kultury.

Umysłowa rozgrzewka

czyli rozgrzej swój umysł na nowy semestr. Komisja Dydaktyki SSUR przygotowała dla Was cykl szkoleń i warsztatów za darmo! Umysłowa rozgrzewka

Uniwersytecki Tydzień Zdrowia i Sportu

Celem całego przedsięwzięcia jest promocja zdrowego stylu życia wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Naszą rolą będzie również zachęcenie studentów do uprawiania sportu, a także uświadomienie wszystkim szkodliwości nałogów.

Sponsorzy

PEKAO24 HELIOS MEDYK PERŁA PALMA GAMEKEEPER FIZJOTEAM CENTERHOUSE FITNESS POINT TEAM AKTIVE LIDER CERTUS KINGUIN CODEWISE

Kontat